Khuyến mại

Mua UPS ARES Online Hoàn tiền trực tiếp

[1 năm trước]

Chương trình : Mua UPS ARES Online Hoàn tiền trực tiếp

Sản phẩm được khuyến mại: Thiết bị lưu điện Ares ONLINE gồm : AR901PS, AR902PS, AR903PS

Người tiêu dùng cuối

Thời gian:Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 30/06/2021

Chi tiết chương trình :

-       Khi mua AR901PS Khách hàng được Hoàn tiền trực tiếp 500.000/cái

-       Khi mua AR902PS Khách hàng được Hoàn tiền trực tiếp 1.000.000/cái

-       Khi mua AR903PS Khách hàng được Hoàn tiền trực tiếp 1.500.000/cái